POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest KDŁ GROUP sp. z o.o., adres siedziby: 93-176 Łódź, ul. Suwalska 25/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000386619, NIP: 729-26-93-432, REGON: 101087490, kapitał zakładowy 30.000,00 złotych, tel. 691 025 056, emai: [email protected]

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres [email protected]

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług lub sprzedaży towarów,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów  KDŁ GROUP sp. z o.o., 
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej 
 • weryfikacji tożsamości Klienta
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać są zależne od świadczonych usług m.in:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail,  nr telefonu, NIP, REGON)
 • dane adresowe nadawcy i odbiorcy (kod, kraj, miasto, ulica, numer domu)
 • dane marketingowe (zgody na wysyłanie informacji handlowych)

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz KDŁ GROUP SP. Z O.O.. na podstawie zawartych umów. np.: firmom windykacyjnym, kurierom, operatorom pocztowym. Dane mogą być udostępnione również podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook, Inc w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub czy podlegają profilowaniu?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z KDŁ GROUP Sp. z o.o. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd mamy dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji naszych usług. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego.

Bezpieczeństwo

Wprowadzamy szereg środków bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych np. podczas składania zamówienia lub wypełniania formularzy kontaktowych. 
Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje są przesyłane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).